Volvo ECR25 Bandgrävare
Volvo ECR58 Bandgrävare
Volvo ECR88 Bandgrävare
Volvo ECR140 Bandgrävare
Volvo ECR145 Bandgrävare
Volvo EW150E Hjulgrävare
Volvo EW150E Hjulgrävare
Volvo EW160E Hjulgrävare
Volvo EW160D Hjulgrävare
Volvo ECR235EL Bandgrävare
Volvo L35el Hjullastare
Volvo L60H Hjullastare
Volvo L60H Hjullastare
Volvo FH13 Lastbil
Scania R480 Lastbil
Huddig 1260C Rail Traktorgrävare
Huddig 1260C Rail Traktorgrävare
Huddig 1260D Rail Traktorgrävare med korg
Hitachi 145W Rail Hjulgrävare
Hamm 5,5ton Vält